Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Йорээлдер 3 харга: ИНФОРМАЦИЯ о запланированных массовых мероприятиях в Бай-Тайгинском кожууне с 20 по 27 февраля 2017 года — Новости

Сценарий классного часа «Шагаа-ыдыктыг байырлалывыс» | План-конспект занятия (8 класс):

Класс шагы: «Шагаа – ыдыктыг байырлал»

Cорулгазы: Уруг – дарыгны чаагай чаңчылдарга өөредири;

 тыва чоннуң шаанда ойнап чораан оюннарын таныштырары, өөредири.

Киржикчилери: 8-ки класстын оореникчилери

Класс шагының планы:

1.Шагаа дугайында таныштырылга

2.Мөөрейлер:   а) үлегер-домактар, дүрген чугаа, узун-тыныш, йорээлдер. тывызыктар;

                    Класс шагының чорудуу:

         1.Организастыг кезээ.

Башкы:

 — Экии, уруглар! Богун бо кайгамчык оргээвиске тыва чоннун национал байырлалы- Шагаага тураскааткан класс шагын эрттирер-дир бис. Келген аалчыларывыс болгаш эргим уруглар, силерге кел чыдар Инек чылы-биле байыр чедирбишаан, быжыг кадыкшылды, чедиишкиннерни, аас-кежикти, ак орукту кузеп, йорээп тур бис.

1 башк-чы: Амыр-менди айтырбышаан,

Аалдап келген аалчыларга,

Башкыларга, сургуулдарга

Кок аът чылын уткаан

Кайгамчыктыг шагаа-биле,

Кудук базып могейбишаан,

Курай салып, чолугаалы!

2 башк. : Амыр тур бе, тайбын тур бе, эргим чонум?

              Аал ораныныр, ыт кужунар думаа-ханаадан сол-ла тур бе?

1башк.: Данза солчуп чугаалажыр, менди солчуп хоорежир

              Арбын чонум силер-биле, амырлажып чолукшуулу

(аалчылар-биле чолукшулга)

1. Шагаа-биле таныштырылга.

_ Ам силерге шагаа байырлалынын дугайында таныштырыптаалы.

Шагаа — Чөөн  чүк улузунун чаа чыл уткуур чанчылындан тывылган байырлал. Чингис –Хааннын уезинден бээр Шагаа байырлалын куску уеде демдеглеп эртирип турган, чуге дизе куску хун биле дуннун деннежи бээрин барымдаалап байырлап  турганы ол. Оон соонда 1267 чылда Чингис-Хааннын оглу  Хубилай –Хаан байырлалды февраль айже шилчиткен.

20чылдарда Тывага Шагаа байырлалын хоруп каапкан   турган.70 чыл иштинде Шагаа байырлалын эрттирбейн  келгеннер .

1991чылдын февраль 8-те Тыва АССР-нин дээди Совединин  президентилеринин  доктаалы биле Шагаа  байырлалын  тыва  чоннун  национал байырлалы кылдыр доктааткан. Оон бээр-ле Шагаа байырлалынын эртер хунун астрологтар, лама-башкыларнын санааны-биле ай календарын  езугаар тодарадып  ап турарлар.

Кандыг-даа чон эрги чылды удеп, чаа чылды уткуур чанчылдыг. Тывалар шагдан тура, бир чыл эргилип, оскези келир душта, улуг байырлалга оваарымчалыг белеткенип чораан. Чуге дээрге удавас чаа чыл торуттунер, ол кандыг-даа бооп болур. Чаа чыл чаш кижи торуттунери-биле домей. Багай чуве  болбазын дээш, кижилер ол уеде кончуг серемчилелдиг, сагыш-сеткилинден эгелээш, оран-савазын, чугаа-домаан арыглаар, элбек аъш-чемни белеткээр.

Чаш кижи торуттунгеш,  авазынын аа судун эмер. Уе-шаг-даа, чер-даа база ындыг чаяалгалыг. Час кээрге, ие-чер бодунун чулуун т=п, оът-сигенни, хем-х=лдерни, ыяш-дашты, дириг амытаннарны чемгерер. Ынчангаш чаа чыл байырлалын «шагаа», «шагныё аазы» азы «эгези» дээн ужуру ол.

Башкы:

Шагаа – улус чонну тоогуден байырлалы.

Шагаа- эргилип кээр чаа чылдын ёзулалы.

Шагаа – чемзиг чемнин дээжизи.

Шагаа – оолдун, кыстын омакшылы, оорушкузу.

Уруг-дарыг ойнап-хоглээр чаагай хуну,

Улуг-биче чолугужар найыры-дыр.

-Ам дараазында Шагаага канчаар белеткенирин корээлинер.

Шагаага белеткел.

  Шагаага баш удур белеткел херек. Мал семис турда-ла, кончуг иртти догергеш, ореме, саржаан, чодураалыг , уургенелиг чокпээн, ууже-хырбачазын белеткеп алыр.

Шагаа уези чоокшулап олурда, аал чоогунун, ог иштинин, бажын-балгаттын сонга-хаалганын шупту эт-херекселде эрги чылдын хир-чамын аштап, арыглангаш, кижи бодунун сагыш-сеткилин боданып, арыглап, кылган ижин сайгарып боданыр. Ол дээрге унген чаа чылдан эгелеп, кижи бодунун чуртталгазын эки талаже углап-баштап, ачазынын, акызынын, дунмазынын эки эжи, дузалакчызы, чоленгиижи болуп, торел-чонунга харыысалгалыг болуру-дур.

Сан салырынын езулалы

Шагаанын бугу-ле езулалдарында сан салыры эн кол черни ээлеп турар. Ол дээрге шагаанын бажы, эгези, дээди чадазы, озээ болгаш эн-не сузуглелдиг кезээ болур. Сан салыры анаа-ла ужур барымдаалап кывыскан одаг эвес, а дыка ханы ужур-уткалыг езулал болур. Бир талазында, кижилернин эрте-шагдан хунге амыдыралдын унер дозу деп чудуп чорааны болгаш оон уламындан отту хуннун черде чаштанчызы, кезек чамдыы деп санап, отка чудуп, ону  дагып, сузуглеп чорууру болур.

  Саң  салыр  савага  делгеп  белеткеп  алган  ажы-чеминиң  дээжизин  алгаш,  хүн  үнер  чүкче  углай  салгаш,  чемниң  дээжизин  өрттедир. Ол  чүнү  илередип  турарыл  дээрге,  чаа  үнүп орар  чылды  чалап,  уткуп  ап  турарывыс  ол.

      Даң  аткан,  хүн  херелдери-биле  Шагаа  байырлалы  эгелээр.

       Тускайлаң  чымыштыг  ажыл-иштен  дыштанып,  төрел  чонун  чалап,  чаладып,  чаа  үнген  чылды  йөрээл сөстер-биле  уткуп  алыр, чижээ:

Айым чаазы, хунум эртези!

Эрги чылды удеп,

Чаа чылды уткуп тур мен.

Чылан чылы эрте берди, чана берди.

Кижилернин чопшул оннуу

Аът чылы чедип келди.

— Шагаада база бир чараш езулал – чолукшулга езулалы болур.

Чолукшулга езулалы

         Бо езулалды хун бурунун амыр-менди солчулгазы-биле холуп болбас. Чолукшулга чогум-на шагаа езулалы, оон бир чарылбас кезии. Чуге дээрге чолукшулга хамыктын мурнунда чаагай кузээшкиннерни кылыры: ак чолду, ак орукту, кан-кадыкшылды кузээри-дир. Ол езулал колдуунда артыштыг санга арыгланып, ак харга аштанып-кактанган соонда, даштыгаа болур. Ук езулалды кылырда,  хар-назыны  бичии  кижи  ийи  холун  бурунгаар  сунуп,  үзеш  кылынгаш,  улуг  кижиниң  ийи  холунуң  адаан  дозуп  салбышаан,  «Амыр-ла!»  деп  чугаалаар. Бо  дээрге  шаг-шаандан  бээр  улуг  кижини  хүндүлеп,  дыңнап,  аныяк кижиниң  биче  сеткилдиин  илередип  турар  тыва  кижиниң  ёзулалы,  чаңчылы.

— Ук езулалдарнын соонда, шагаанын база бир солун кезээ – шагаа оюннары эгелээр.

Шагаа оюннары

           Шагааның  бир  солун  кезээ — өг, бажың, аал  бүрүзү  бот-боттарын  чалажып,  амданныг  тыва  чемни:  тараа,  далганы,  манчы-хуужуурну,   боова-боорзакты,  конфет-чигирни  чивишаан,  янзы-бүрү   тыва  оюннарны  ойнап  эгелээр.  Уруглар  ойнаар  чуу деп тыва  шагаа   оюннарын билир силер? (  кажыктаар,  «Аскак  кадайлаары»,  чинчи  чажырар  оюн,  дүрген -чугаа-биле   маргыжары,  кожумак  ырылар-биле  маргыжары,  тевектээри,  шыдыраалаары,  тывызыктажыры  болгаш  өске-даа  оюннар. )

            1.Шагаа хүнү мөөрейлиг

   Адыш – чарыш маргылдаалыг

   Ийи кезек үстүп алгаш

   Оюн — хөгже кирээлинер!

2. Чанчыл ындыг, ужур ындыг

Чалыы салгал уламчылаал!

Аалдарга уступ алгаш,

Адаан-моорей кылыылынар!

— Кайы аалдын уруглары аас чогаалынга кончуг эвес корээлинер, уруглар! Ынчангаш «Устуу аалдын уруглары» болгаш «Алдыы аалдын уруглары» кылдыр усчуп алыылынар. 1-ги мооорей йорээлдер моорейинден эгелептер бис бе?

1-ги моорей. Йорээлдер моорейи.

1-ги оореникчи:

Эрги чыл сен эки чолду

Эктивисти ажыр шаннадын

Байырлажып удеп тур бис,

Байырлыг чылым байырлыг!

Чаа чылым, Аът чылым

Сагыш ышкаш моорлап келдин.

Чаа чылым амыр-ла бе!

        

2-ги оореникчи:

Ажы-толге башкыларга

Аас кежиин шаннап келем.

Ада-ие чонувустун

Ажыл-ижи будуп турзун!

Азыраан мал менди турзун,

Ажы-толу мандып турзун!

Аас-кежии, курай-курай!

Амыр-тайбын, курай-курай!.

Эр-хейлер!

2-ги моорей Дурген чугаа, узун тыныш

Башкы:

Дурген чугаа, узун тыныш чугаалаанда

Дужуп бербес болгай силер

Дургеденер келинерем

Дурген чугаа, узун тыныш кымда барыл?

        

1-ги команда) Дурген-дурген дурген чугаа

           Чугаалаза шуут солун

            Солунназа соон бодаар

            Бодаарлаза боду эрес

            Эрестезе эвилен-даа

            Эрнин Эри чораан дижир.

2-ги команда) Билдим билдим бистин класс

           Класстаза кымны чок дээр

           Дээрлезе дедир барба

           Барбалаза баарын кадар

           Баштак кыстар бисте деп бил.

Эр-хейлер, дурген чугаага кайынар-даа дужуп бербес-тир силер. Ам дараазында узун-тынышка кужувус шенежиптер бис бе? (2 оореникчи узун-тыныш чугаалаар).

                3-ку мөөрей. Чурукчулар мөөрейи.

   Самбырага 1-ги команданың кежигүннери чаңгыстап-чаңгыстап үнгеш, инек чуруур. 2-ги команданың кежигүннери пар чуруур. Кайы команда дүрген болгаш чараш чурааныл, ол команданың баллы хөй болур

 4-ку морей Тывызыктар моорейи

-Оюн-тоглаавысты уламчылап, ийи тала тывызыктажып, ойнаптар бис бе? Бир эвес тып чадай берзинерзе, баажызын айтырып ап болур. Че-ве, салып эгеледим-не!

           1. Ак теве 12 бодаган торээн (чыл, он ийи ай)

Алдын теректин адыры он ийи.

Унген бурузу уш чус алдан

2. Дендии куштуг, девиденчиг уннуг.( динмирээшкин).

3. Ог иштинде алдын кадын ойнап-ойнап удуй берди. (от).

4. Ала аъдым хыл кажаалыг. (карак)

5. Ак ширтек хову шыпты. (хар).

6. Тии чок торгум, дизии чок чинчим. (дээр, сылдыстар)

7. Беш алышкы дош чуктеди.(5 салаа, дыргактары)

8. Тейлеп-ле турар, тейлеп-ле турар,

           Тейлээн соонда, теккиледир узер (балды) 

            5-ки  мөөрей «Кым хөйнү билирил?»

    Команда бүрүзүнден 1 оол, 1уругну самбыра мурнунче үндүрүп алгаш, айтырыглар салгаш, 3 минута иштинде боданыр үени бергеш, чаңгыс базымнадып тургаш уругларны сактып чугааладыр. Бир базымында уттупкан болза,  ойнакчы мөөрейден үнер.

1-ги командага айтырыг: -Тыва национал чемнерни ададыр

                                                 — Тыва өг иштиниң эт-севин адаар.

      2-ги командага айтырыг: — Аъттың дериг-херекселин ададыр.

                                                  — Тыва национал хептерни ададыр.

6-гы морей Улегер домактар моорейи

1башк-чы: Тыва чоннун аас-чогаалы

                Салгал дамчып чедип келген

                Оттур соглээн улегер домаа

                Озуп орар салгалдарны кижизидер.

2башк-чы: «Улегер домакта нугул чок» дижир болгай. Дараазында улегер домактарга моорейден чарлаар бис бе?  (Улегер домактар моорейи)

      Мен эгелеп каарымга билир улус бар болза тондурер силер. Кайы командадан улегер домактарны ковей билир эвес хынаптаалынар.

  1. Ужук билбес кижи…(Уну чоктан дора.)

2.  Кижи озер… (Кидис шойлур)

3.  Чадаг чорба, аьттыг чор…(Чааскаан чорба, эштиг чор)

4.  Чадаг кижиге чер ырак…(Чалгаа кижиге чем ырак)

5.  Куш уязынга ынак…(Кулун иезинге ынак)

6.  Шевер кижи мактадыр…(Чевен кижи бактадыр)

7.  Эки кижээ эш хой… (Эки аътка ээ хой))

                8. Шугум чазаарда, шыгаар… (Шуугаар бетинде, боданыр)

                9. Шапты бижек эътке дыынмас …(чалгаа кижи ишке дыынмас)

7-ги мөөрей. Тевек мөөрейи.

1-ги башк-чы: Тенек болбас оолдар,        Алдан ажыр тепкеш

                          Тевектен теп ойнаалыңар            Ам-даа туруп могавас

                          Бирээ, ийи, уш! Че-ве!                 Тевек теп турувуста

                          Бир-даа катап дүжүрбээли.         Дендии демниг төлдер бис.

  (Жюри кежигүннери кымның хөй тепкенин демдеглээш, тиилекчини аңгы тодараткаш, шаңнаар)

Туннел.

Башкы:

— Аастыгга алыспас,

Аас чогаалга шыырак, кайгамчыктыг чечен-мергенинерни коргустунер, уруглар. Моорейлерге киришкенинер дээш, улуу-биле четтирдивис.

— Ыдык байырлалывыс шагаа дугайында ажыктыг чуулдерни билип алган деп идегевишаан, клазывыс шагын тондурээли.

1.башк-чы:  Унуп орар Инек чылда

Чаяалганар будер болзун,

Ада-ие, ажы-толге,

Ачы-чолдуг башкыларга,

Эртем оруу ажык болзун!

Эге оруу бурун болзун!

Ада Хунге, ие Черге,

Ак-кок Дээрге, Отка, Сугга,

Айдыс кылып, чажыг чажып,

Авыралдап чудуулунер!

2.башк-чы:  Уткуп турар Инек чылы

Уттундурбас буян-кежиктиг,

Ууттунмас элбекшилдиг болзунам!

Байлак дужут хайырлазын, оршээ!

Багай чуве хайлы берзин, оршээ!

Чаа чыл-биле бугу чонум,

Шагаа-биле курай-курай!

Шупту: Курай-курай!

Сат Чайзатмаа Хаяевна — открытые уроки и классные часы

Инфоурок › Сайты учителей › Сат Чайзатмаа Хаяевна › Страницы ›открытые уроки и классные часы

открытые уроки и классные часы

Тема урока: Технология раскроя и пошива национального халата

(тыва тон)

Цель урока: познакомить учащихся с назначением и технологией

изготовления национальный халат (тыва тон)

Развивать внимание, самоконтроль, умения и навыки работы

по плану.

Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, аккуратность,

культуру труда.

Выполнение профессиональных проб с целью

профессионального самоопределения.

Работать на швейной машине.

Тип урока: комбинированный

Оборудование: швейная машина, утюг, сантиметровая лента, линейка,

рабочие коробки

Материалы: ткань – шелк, ситец, парча, нитки, косая бейка, тесьма.

Ход урока

I.Организационный момент.

II. Актуализация опорных знаний.

Проверка готовности к уроку и состояния рабочих мест.

III. Объяснение нового материала.

Национальный халат на подкладке по – тувински называется «шыва тон».

Изделие выполнено из китайского шелка, подклад – из ситца. Фасон расширенный книзу, на поясе. Воротник – стойка, обработан обтачкой. Рукава цельнокроеные, типа ночной сорочки, удлиненные вставкой. Длина изделия ниже колен.

Пошив национального халата

План

1. ассортимент тканей для пошива национального халата.

2. виды национальных халатов.

3. мерки для раскроя.

4. расчет расхода ткани.

5. детали кроя.

6. конструктивные линии.

7. раскрой.

8. технология пошива.

9. раскрой воротника.

10. выполнение петель из косой обтачки.

11. завязывание спец. узла «дошка».

Словарная работа: окантовочный шов

подравнивание срезов

подкройная обтачка

прокладочная ткань

мерки:

— окружность груди по выступающим точкам груди (О.

гр)

— длина изделия – от высшей точки основания шеи (Д.изд)

— длина рукавов – от точки 7-го позвоночника до основания большого пальца.

— обхват шеи – от точек яремной впадины высшей точки основания шеи и 7-го позвонка (Ош).

Раскрой национального халата

— раскрой основной ткани

— раскрой линии горловины

— раскрой линии верхнего запаха

— раскрой рукавов. Удлинение рукавов

— линии подмышками

— расширение подопа

— раскрой внутреннего запаха

— раскрой воротника: основного, внутреннего

— раскрой подкладка

— раскрой косой обтачки

— припуски на швы.

Раньше когда тувинские женщины не знали сантиметровой ленты, кроили, используя пальцы рук и на глаз. Народные мерки:

Расстояние между разложенными пальцами: большим и указательным;

Расстояние между согнутым указательным и большим пальцами;

Расстояние между большим и средним пальцами;

Ширина одного пальца.

Технология пошива национального халата.

1. Притачивание лоскутов для удаления рукавов, расширения подапа халата.

2. Притачивание внутреннего запаха халата.

3. Окантовка среза верхнего запаха.

4. Соединение подкладка к халату.

5. Притачивание подкройной обтачки к нижнему срезу заднего полотна.

Технология пошива соединение подкладка с халатом.

— Основную ткань разложить лицевой стороной кверху.

— Разложить на закройном столе халат лицевой стороной кверху, а подклад сверху лицевой стороной вниз так, чтобы совпадали все швы сколоть в нескольких местах. Уравнять срезы.

— Стачать нижний и боковой срезы внутреннего запаха халата.

— Стачать средний и нижний срезы внутреннего запаха халата.

— Притачать подкройную обтачку к нижнему срезу задней половины халата.

— Надрезать углы. Вывернуть халат на лицевую сторону, приутюжить швы. Закрепить халат к подкладку булавками.

Посадка воротника.

1. воротник закрепить прокладкой из двойного стеганого льна (ситца, холста, дублерина) прострочить узорчатыми строчками.

2. окантовать срез настрачивания воротника.

3. настрочить косую обтачку к нижнему срезу воротника на 0,5 – 0,8 см от кроя подогнуть концы.

Внутренний воротник приметывается потайными стежками к основному воротнику после его (основного воротника) посадки, когда будут пришиты петли для пуговиц.

— Линию горловины проводим (технология тувинского народа) с помощью перевернутой пиалы. Рассчитать диаметр среза горловины.

— Линию горловины вырезают на расстоянии 1 см. к центру круга горловины.

— Воротник настрачивают к срезу горловины.

— Пришивают к воротнику петли для пуговиц. Петлю к пуговицей располагают с левой стороны воротника.

Петлю с пуговицей пришивают по стороне внешнего запаха.

— Стачать боковые срезы.

— Боковые срезы поклада пришивают потайными стежками.

— Срез подола задней половины халата пришивают потайными стежками к обтачками.

— Влажно – тепловую обработку проводить при самой низкой температуре утюга.

Тема: Матрешка.

Сорулгазы: 1. Орус чоннун ойнаарактарынын бир хевири матрешкалар-биле

таныштырар.

2. Коррекциялыг сорулгазы: уругларнын кичээнгейин, оларнын

сос курлавырын байыдып оюн, шулук, тывызык дузазы-биле

чуве сактып алырын, тывынгыр, сагынгыр болурун сайзырадыр.

3. Уругларны чараш чуулдерге кижизидип боттарынын

ойнаарактарынга камналгалыг, куш-ажылды хундулеп

билиринче кижизидер.

Дерилгези: Чуруктар, ойнаарактар.

I. Орг. кезээ.

Бис бо хун эрттирер клазывыс шагынын темазын боданып тургаш тывызык шулукту номчуп тургаш тып алыылынар уруглар. Шупту кончуг кичээнгейлиг болунар. Самбыраже коргеш кады денге номчуулунар.

Чазап тургаш кылган.

Чараш кылдыр каастаан

Долгап-долгап ажыдарга

Доозазы домей-домей.

Улуг-биче хемчээлдиг

Угбашкылар коступ кээр.

Ойнаарактын адын

Орлан кижи тыпсын. (матрешкалар)

Эр-хейлер уруглар, тып алдывыс. Бо хун кичээлде Матрешка деп ойнаарак дугайында билип алыр бис. Оон канчап тыптып келгенин, кандыг уруглары ойнап чораанын бо класс шагындан билип алыр бис.

Словарь-биле ажылын чорудуп алыылынар уруглар.

Мастер – ол хамык ойнаарактарны чазаар, шокарлаар, чараштаар кижини

ынча дээр.

С. В. Малютин – Матрешкаларнын автору ону чуруп коргускен кижи.

Горьков – девискээр район дээн уткалыг.

Семенова – Матрешкаларны кылып турган хоорай ады.

Украина – бир ангы чон диин. (орус, тыва чон дээн ышкаш).

Россия – Бистин чуртувус ону ынчаар адаар.

Курок, Тула.

(баштай башкы тайылбырлааш оореникчилерге шын ададыр).

Амгы Украина девискээринге чурттап чораан чер ажылдыглар дойдан херээжен кижини дургузуп хевирлеп кылып, оларын угулзалар-биле шыпкаш отче октаптар турган. Ол ойнаарак хевирлиг дурзулерни окче октаарынын чылдагааны хову-шолдерге тараа элбек болзун дээш ону сагыыр турган. Ону ортеткен соонда дурзулерни уругларынга ойнаар кылдыр бериптер турган. Шак-ла ынчаар баштайгы ойнаарактар тывылган. Россияга ойнаарактарны чер бурузунге кылып турган. Арнын харын-даа бугу дурт-сынын тускай формаларга салгаш оон ону печкага ортеткеш, элээн хонуктар иштинде кадырыптар.

Чер бурузунге аът, куштар дурзулери ол чернин езу чанчылдарынын аайы-биле ангы-ангы кылдыр кылыр турган.

Курск болгаш Туланыг ойнаарактарын ак оннуг дойдан ортедип кылыр. Оон дашты шала булуртун оннуг будук-биле точка, тогериктер, карышкак дорт шыйыглар, крестер-биле чараштап кылыр турган.

Россияга дазылдан, ыяштан кылган ойнаарактар элбек турган. Уш каът тергелиг аъттарны безин ыяштан чазап кылып каар турган.

Чамдык чазаныкчылар ыяштан кылган ойнаарактарны чараштап будувайн ол-ла хевээр артырып каар турган. Оон болза чазап каан Матрешка куклаларны 100 ыл бурунгаар будуруп кылып эгелээн. Оон автору С. В. Малютин деп чурукчу.

Ол матрешканы бодун тараачын уругга домей кылдыр кылган. Сарафан хойленниг, бажында аржыылдыг болгаш арыныг, кызыл-кызыл чаактарлыг кылдыр чураан. Мастерлер ол ойнаарактарнын идик-хевин оскерткен. Хой оннуг чечектер катар-биле каастап чараштаан. Ыяш матрешкаларны Горьковтун девискээринде Семенова хоорайда кылып турар. Ол Матрешкаларны коорге чангыс, а ажыдыптарга оон иштинде база бар.

Шак ынчалдыр олар 5-6 чеде бээр. Семенованын чазаныкчылары чеже-даа каът кылдыр кылып каарлар. Чугле 5-6 эвес оон хой азы эвээшти.

А чурукчулар оларнын арнын идик хевин домейлеп оннуг кылдыр чурааш лактап каар. Орус чон уругларын чазыктырып ойнадыр дээш онгур ойнаарактарны база чазадып турган. Оон ынай хадын тозундан кылган ойнаарактарны база ойнадып чораан.

Шагда тыва чон ойнаар-кыстарны аажы-толунге ойнаар кылдыр янзы-буру постер быжындыларындан, алгы-кеш кескиндилеринден, хой, ошку дуктеринден кылып берип чораан.

Амгы уеде куклаларны ангы-ангы хоорайларнын фабрикаларында будуруп чурттарнын сайзыралынын аайы-биле ойнаарактарны кылаштап, чугааланып, ырлап турар кылдыр кылып эгелээн.

Янзы-буру материалдардан кылып ундуруп турар. Чуктан, резинден, постен, ховенден, кештен, ыяштан болгаш оон-даа оске кылымал холушкак материалдардан будуруп ундуруп турар.

Ынчангаш уе сайзыраан, шаандагы уеге бодаарга ам кандыг-даа чараш ойнаарактарны садыгларда садып будуруп турар апарган. Бис бо хун ыяштан кылган матрешкаларны билип алдывыс.

III. а) Оюн физминутка «Карлик, великан, капуста, картошка». Ам дыштанып кааптывыс уруглар.

б) Ам уруглар бичи дыштанып оюндан ойнаптаалынар. Кичээнгейни бедидер оюн. 4 халап. (мен суг дээримге холдарынар мурнунче сунуптар силер, дээр дээримге холдарынар оору кодуруптер силер, от дээримге холдарынар борбактап кылыр силер, чер дээримге холдарынар бадырып алыр силер.)

Ам уруглар тывызык ыдайн тып корунерем.

Чем чивес чарашпай

Черге орбас чарашпай

Чучак хептиг чарашпай

Чугаазы чок чарашпай (ойнаар кыс).

Бо чурукта ойнаарактарнын аттарынын эге ужуктерин бо хана-карактарга бижиптеривиске бо кукланын ады унуп келир уруглар. Кым келгеш бижиптерил? Шупту адаар силер оон бижиир.

1) майгын 2) адыг 3) тук 4) ракета 5) елка 6) шак 7) кас 8) арбуз.

Матрешка

Ам Бо бистин кызыл чаактарывыс деп ырыны ырлап коргузер.

Айтырыгларга харыылаар.

1) Баштайгы ойнаарактарны чуден эгелээн-дир уруглар? (Дойдан херээжен кижинин дурзузун хевирлеп кылгаш отче ортедиптер.)

2) Матрешка ойнаар-кысты кандыг кижиге домей кылдыр кылган-дыр? (Бодун тараачы кыс кижиге домей кылдыр. Сарафан хойленниг, аржыылдыг, кызыл-кызыл чаактарлыг, борбак арынныг).

3) Амгы уеде ойнаар кыстар канчаар оскерли берген-дир? (Ырлап турар, кылаштап турар, чугааланып турар).

Ынчангаш уруглар богун бис болза база бир чаа чуулду билип алдывыс.

Бис орус чон-биле кажы кожа чурттап чоруур бис уруглар.

Ынчангаш оларга хундуткелдиг болур болзувуса эки уруглар.

А ойнаарактарны, ойнаар-кыс, матрешкаларны-даа кижилер хой куш ундуруп тургаш кылып турар.

Оларны камныг эдилээр, уревес эш-оору-биле улежип ойнаар болза эки уруглар. Ынчангаш клазывыс шагы моон-биле доозулду эр-хейлер кончуг эки кириштинер уруглар.

Класс шагы (7 класс)

Тема: Тыва угулзалар.

Сорулгазы: Тыва улус хээлерни, угулзаларны чуге канчаар ажыглап чораанын билиндирер.

Уругларны чараш чуулдерге ооредип , кижизидер.

Организастыг кезээ:

Мендилежиир.

Уругларны шын олуртур.

Бис бо кичээлде Шаанда тыва улустар хээлерни, угулзаларны канчаар ажыглап чораанын таныжып коор бис уруглар.

Бо чурукта чуу-дур уруглар? (согааш).

Согааш-биле чуну канчаар чувел? (тара соктаар).

Согаашта чуну чуруп каан-дыр? (угулзалар).

Кандыг угулзалар-дыр? (тыва угулзалар). Эр хейлер.

Угулза деп чул?

Угулза дээрге унуштернин дириг амытанарнын, геометриглиг фигураларнын, куштарнын дурзулеринден улегерлеп алган илчирбеленчек хевирлер.Оларны кандыг бир чувени каастап чараштаарынга ажыглаар. (угулзаларнын хевирлери чус ажыг ангы бооп турар).

Беседа.

Ыяштан кылган эдилелдер көшкүн тыва чоннуң хүн бүрүде херек эт-севинге хамааржыр. Шаанда эт-септи, тыва кижилернин ус шевер кончуг чараш кылдыр чазааш, даштын тыва улустун угулзалары-биле сиилбип каастап чораан. Ыяштан кылган тыва угулзалыг эдилелдерге оларга чулер хамааржырыл? Тыва ог иштинден улегерлеп алыылынар.

1. Тыва огнун эжии.

2. Улгуурлер.

3. Орунарнын мурнуу, кыдыы кезээ.

4. Аптара.

5. Бичи аптаралар.

Кавай, ыяш хууннар, шай соктаар, тара соктаар согааштар, савалар, магана, ширээ.

Эр кижилер боттарынын аътка хамаарышкан эдилелдерин догерезин угулза-биле каастадып ап эдилеп чораан.

Оларга чулер хамааржырыл?

1. Тыва эзер.

2. Торепчи.

3. Эзер бажы.

4. Эзенги, чуген, чулар.

Херээжен улустун каасталгалар: Тыва идик хевинге чулер болурул?

Тыва тон, тыва идик, тыва борт.

Аъш-чем ижер чиир саваларга? Ыяш аяктар, шопулактар, ыяш хууннар, тос- карак, сыгыртаа. Оларны дыттан, хадындан кылгаш угулзалар-биле оюп каар.

Балды, кержек, орум хаарылга, улуг бижек, кески эгээ, маска, шивегей, орум.

Угулзаларны чымчак ыяштан кылгаш херекселдерге оюп тургаш кылып турган. Идик хепти даарап хомге ыяшты оюп алгаш, хомну отуруп алгаш ыяшче хептей шааптар турган. Амгы уеде дозу-биле чуруп база аар апарган угулзаларны. Ам болза бис бугу материалдарга сиилбип кылып чораан Олчей-удазын деп хээни коор бис уруглар. (олчей-удазынын чуруун коргузер).

Бо олчей-удазын-дыр.

а) Бо олчей-удазыны чуруптаалынар уруглар.

Физминутка: Арбай тара соктап чиир, аажок кежээ толдер бис 1,2,3,4.

б) АМ бо угулзаны поске илчиирбелеп даараптаалынарам уруглар.

Олчей-удазын деп чул?

Чоон Азия чуртарындан укталган тывага сарыг шажын келгенде тывылган. Шаанда кижилер бо угулзаны аас-кежик ог-булеге кезээде турзун дээш, эт-севинге, дериг-херекслдеринге улустун эдилелдеринге, херээжен улустун каасталгаларынга кончуг хойу-биле ажыглап чораан. Бо класста кайда олчей-удазын бар-дыр эскерип, коруп корунерем уруглар. «Гарниз» чуге ында чуруп кааныл? Уруглар.

Силерге озуп орар уругларга аас-кежиктиг, чаагай чурталга келзин дээш, башкыларынар онзагай угулза-биле каастап кылып кааны ол-дур уруглар.

Туннел:

1. Бо кичээлде чуну билип алдынар уруглар? (тыва угулзаларнын хевирлерин).

2. оларны каяа ажыглап чорааныл? (тыва эт-херекселдерге, каасталгаларга, идик-хепке, аяк-саваларга).

3. бо чуу деп угулза болду? (олчей-удазын)

4. бо кандыг хевир-биле чураан угулзаларыл? (унуштер хевири-биле)

5. тыва ог иштинде кандыг эт-херекселдер бар-дыр?

Эр-хейлер уруглар бо кичээлде кончуг эки тыва угулзаларны билип алдынар.

Шуптунар кончуг эки кириштинер эр-хейлер.

«Кидистен кылган эт-херекселдернин каасталгалары»

Тыва Республиканын Азия диптин товунде турар. Уе-дуптен бо девискээрде тываларнвн бурунгулары болур Торел аймак салгалдан салгалче боттарынын ажыл амыдыралынын каасталга уран чуулунун болгаш ус-дарган кылыгларынын кайгамчыктыг солун истерин арттырып чораан.

Тыва чонун каасталгага уран-чуругазынын ус-дарган ажылдарынын угулза хевирлери кончуг нарын, ол чанчылдарнын тывылган уези чус-чус чылдар-биле санаттынар болгаш архелогия материалдары- биле бадыткаттынар.

Тыва угулза каасталгаларынын тывылган назыны бурунгу кылдыр санаттынып турар болганда, оон нарын чажыттары ам-даа чедир ажытынмаан.

« Угулза» дээрге кончуг нарын аай-дедир, унурук-киирик хой янзылыг чараш шыйвглап тургаш кылган уран каасталга хевири.

Барыын болгаш чоон тываларнын угулза уран чуулу бот-ботарынга домей эвес турган. Барыын тываларнын угулза хевирлерин шокарлары улуг-улуг кончуг нарын аай-дедир шыйыгларлыг. Чамдык тываларда янзы-буру эт-херексел, эдилелдерге кылган угулза-хээлер, чугле ккасалгага болбайн, харын-даа чудуг-йорээл-биле тудуш холбаалыг чроааны тодаратынып турар. Чамдык угулза-хээлернин шыйыглары багай кара куштерни коргудуп, чайладыптар-даа дээр. Ус-шевер кижинин куусеткен кылыгларынын оон ажылы унелээр, ус-шевер кижинин куусеткен кылыгларындан оон ажылы унелээр, ужур-утказын тодарадыр.

Бистин бурун огбелеривистин чураан чуруктары ам-даа «ажык дээр адаанда музейлеривисте» турарын билир бис. Ол дээрге хаяларда уран чурумалдар- бистин камгалаар ужурлуг эн унелиг тоогувус. (чурук 1) .

Ам бистин Республикавыстын чамдык кожууннарынын улусчу уран чуулунун дугайын чугалаайн. (чурук 2). Бо чурукта Чоон Азиядан укталган тыва угулзалар. Барыын кожууннарнын хээлери. Ол Чоон Азия чурттары- Кыдат, Тибет, Моол-биле барыын кожууннарнын харылзаазы сайзырангайтурганын херекчилеп турар. (чур 3). Тожу улузунун хээлери бодур(чур 3). Бо дээрге колдуунда идик-хеп, эт-херексел каастап турган угулзалар-дыр.

Моон безин алгаш коорге Тыванын кожуун бурузунун улусчу уран чуулу, бо таварылгада- угулзалар, бо-боттаынга домейлешпес, сайзырангай турган-дыр. Чуге дээрге кожуун, суму бурузунге уран мергежилин салгалдан салглалче дамчыдып келген ус-шевер кижилер хой тургаг.оларнын бот-боттарынга домейлешпес уран чуулун камгалап чыгган болза, амгы болгаш келир уедеги салгалдаргаэгээртинмес улуг байлак болуртурган (чур 4) тыва улус угулзаларны куштар, дириг амытаннар, бойдустан улегерлеп ап чораан. Бо дириг амытаннардан улегерлээн угулза. А бо чалгыг хевирлиг угулзалар база элбек (чур 6) борбак, дорбелчин, уш-булунчук хевирлигугулзалар; унуш айымаан эге майык кылдыр алган угулзалар (чур 5) илчирбеленчек дошкалар ышкаш угулзалар- ширтектер, тоннар угулзалары (чур 6) дээш оон-даа хой янзы хевирлер бар.

Ам бо «Олчей удазын» аас-кежиктин болгаш чаагай чоруктун демдээ. (чур 7). Ол Чоон Азиядан укталган. Тывага сарыг шажын келгенде тывылган угулза. Бо угулзаны Шаанда кижилер аас-кежик кезээде турзун дээш, эт-севинге, дериг-херекселдеринге, эр улустун эдилелдеринге, херээжен улустун каасталгаларынга кончуг хойу-биле ажыглап чораан. Чуге дээргеол, дем айытканывыс аас-кежик, чаагй чоруктун демдээ-дир.

Каасталганын бир хевирин коргускен угулзалар тыва чоннун эдилелдеринде кандыг- бир утканы илередип чораан. Чижээ: тыва чоннун эдилели бала, согааштарга аъттын дурзузун оюп каастаар. Ол болза УК эдилелдин ээзинин хей аъды бедик, чылгы малынын кодна суру озуп чорзун дээшук каасталганы оюп кылыр. Тыва чоннун база бир эдилели хойтпак былгрра бышкы, ол бышкынын бажын аът бажы биле каастаан болур. Чуге дизе эдилелдин ээзинин хей аъды бедик тура-соруу сергек, саан-савазы элбек болурунга оштаан болур.

Тывалар оске кошкун мал ажылдыг чоннар-биле бир домей кидисти калбаа-биле ажыглап турарлар. Тыва кижилер кидистен огнун эт-херекселин, эдилелдерин, идик-хевин уран аргалар-биле каасап кылыр.

Шаандан тура чун-биле каасталганы кылып чораан. Чижээ: ширтекти болгаш олбукту колдуунда хана-карактай уш-булунчуктай-даа каастап сырыыр. Ширтек хээзи оон унер. Ынчан ширтекти сырыыры Езулуг-ла уран арга болур.

Ширээлиг ыяш орунун бажынга арнын хээлээш, таналар-биле каастап каан узун сыртык чыдар. Огнун ээлеринин оруну ол болур.

Огнун дорунге дорт чедир аптаралар турар, оларнын арнын угулзалар-биле каастаан ширтектерни хурнен кызыл-хурен азы ногаан шекпен-биле хаажылай кыдыптарга холчок чараш болу бээр. Огнун иштики-даштыкы курларын ак-ала, ала-шокар 4-6 бут кылдыр ангы оннуг эжип каан чинге чепти тудуштур сырыптарга дыка хевирлиг костур ол база-ла каасталга болур.

Огнун адаанда доразын хаяпча дээр чинге кидис-биле куржаптар. Ону сырып каастааш кыдып каан болур.

Бурунгу тыва огнун эжии кидис. Анаа дускай каасталганы кылыр, оон сырыглары тускай хевирлиг, кыдыын ыдыптар. Чээк дээр чинге кылдыр эжип каан чеп-биле кыдыгларын каастап илер. Ылангыя ширтекти чээктеп карга дыка чараш болур. Чижээ: кызыл кыдыгнын кырындан кара чеп-биле каастап илер.

Ам онер дугайы. Чамдык угулзаларны кок будук-биле оннээн. Кок он-дээривистин монге ону. Кызыл он- оорушкунун ону деп Шаанда бистин огбелеривис санап чораан. Аптара-савазындан эгелээш фону (дожээ) кызыл оннуг турган. Сарыг он- алдын ону сонуургалдын база ынакшылдын ону болур. Ак он- ак сеткилдин аарыг чаагай чоруктун ону. Кара он мунгаралды болгаш хомудалды илередип турар он.

Мону барымдаалааш кок оннуг бо угулзаны «номчуп» корээлинер. «Олчей- удазын» болза аас-кежиктин болгаш чаагай чоркутун ыдык демдээ болуп турар угулза дээн болгай бис. А кок он кок дээривистин монге ону болганда, аас-кежик, чаагай чорук кезээ монге дээни ол-дур.

Угулзалар бо хуннерде- даа идик-хевивисти, эт-херекселдеривисти, бажын балгадывысты каастап чоруур, оларны улуг-улуг тудугларда сиилбип турар.

Ус-шевер уран кижи чазап кылгаш,

Угулзалап чуруп тургаш каастап кааны

Улуг-биче эт-сеп болгаш эдилелдер

Улус чоннум сеткил хоонун оортуп келир.

Класс шагы: «Шагам – сузуглелим».

Сорулгазы: 1. Тыва чоннун амыдыралында Шагаа кол черни ээлеп турар деп

сеткилди оттуруп, шагаанын сагылгаларынга, сузуглелдерни,

йорээлдеринге уругларны ооредир.

2. Шулуктернин, тывызыктарнын, кроссвортун дузазы-биле

угаан-медерелин, чугаа-домаан сайзырадыр.

3. Чаагай чанчылдарга, хундулээчел чорукка кижизидер.

Дерилгези: Дагаа, ыт чуруктары, улегер домактар, шулуктер, тывызыктар,

кроссвротун схемазы.

Кичээлдин чорудуу

I Организастыг кезээ.

Келген башкыларывыс-биле база кел чыдар Шагаа-биле мендилежип

алыылынар.

Алдын хунум! ак-кок дээрим!

Ак чолдуг — шагам!

Авыралдыг башкыларым!

Амыр-ла амыр!

II Чунун-даа мурнунда клазывыс шагында чунун дугайында чугаалажырывысты кроссвортун дузазы-биле тып алыр бис.

(Уругларнын мурнунга улеп бээр).

«Сузук» — деп состу ундурер.

Сузуглел — ыдыкшылга азы хей-аът дээн.

Кижилернин тура – соруктуу азы кижилерге эн эргим, чоок, эки чуулдерни сеткилдин ханызындан кузээри шээй.

IIIЫнчангаш бис «Шагаа – сузуглелим» деп класс шагын этирер бис.

а) Шагаа чунун байырлалы чувел?

Шагаа дээрге эрги чылды удээринин чаа чылды уткуурунун байырлалы.

б) Шагаа эн-не сузуглелдиг байырлал.

Алыс сузуун чудел дизе

Ак чолдуг шагаамда деп

Сагыызынын кайдал дизе

Чанчылдарым ыдыында деп

Чонум-оорум мурнун орта

Чоргаар соглеп айыткаар мен. (самбырадан шупту номчуур).

Тывалар шаг шаандан ак он-биле холбаалыг бугу-ле чувелерни ыдыкшыды коруп, сузуглеп чорааннар.

«Довук дег ак – даг дег караны базар». – деп улегер домактын утказы – биле ажыл. Ынчангаш ак биле кара кезээде бот-ботарынга удурланышкак чоруур. Ак-сагыш, кара – сагыш деп тоолда кайыызы тиилээр ийик?

IV Башкынын беседазы.

Шагаада шупту чуве ак оштуг, ак он колдаан. «Шагаа» деп состун утказы безин «шаг агы» дээн. Ынчангаш бугу-ле чуве менди-чаагай болуп, ак чуул караны тиилээр болзун дээш шагаанын санынга ак сут чажар, ак чаламаларны азып баглаар, ак суттен унген саржаг, чокпекти салыр, артыш-шаанакты кыпсыр, аарыг ак харга андаштанып арыгланыр, алдын улуг улузунга ак кадак сунуп, чолукшуур.

Шулук «ак чолдуг шагам»

Ак деп состу оран бойдузунга хамаарыштыр ургулчу ажыглап чоруур.

Чижээ: Чаа-ла унуп орар хуну «дан агарып орар» дижир. Шак ол ак дан карангы дуну саг шаап, бугу ортемчейни чырыдыптар. Чаап турган дээр аязып турар болза «дээрнин соо агарып орар, улуска кезээде дузалажып эки чуулду кылып чоруур кижини «ак сагыштыг» кижи дээр.

Ынчангаш ак он сузуглелдиг.

Башкы:

Тываларнын тыны тудуш

Сузуглели чогум чудел?

Тыва кижи чоргааралы

Сулде-куду, ыдыы чудел?

Авыралдыг тандызында

Арттарынын оваазында

Аржааннарда, саннарында

Айдызаныр артыжында.

Сагыызын дег хумагалыг

Чанчылдарда, ужурларда

Бурун шагнын шагаазында

Буян оргээн шажынында.

V Сулла шимчээшкин (йорээлдер)

Санымны салдым

Чажыымны чаштым

Чаламамны багладым

Чалбарыымны кылдым

Ыдым чылы

Тодуг-догаа болзун оршээ!

Ак сутту тодуг догаанын демдээ деп база турар. Ак оглуг боорун бай-шыдалдыг чорукка домейлээр. Каш чузун малындан манган ак аътты, калчан ак хойну, ак шарыны малынын ыдыы кылдырыдыктаар чораан.Ынчангаш ырак орук чоруур дээн кижинин соондан ак сут чажар.

VI Улегер домак: Сагыштан аарыыр

Сузуктен сегиир.

Кижилерге кезээде эки чуулдерни кылып, дузалажып, улуг улусту хундулеп, чугле эки чуулдер дугайында бодап, чугаалап чоруур болза кадык, шыырак, чараш, угааныг уруглар болур.

VII Туннел:

а) Шагаа деп чул?

б) Кандыг онну тыва улус ыдыкшыдып, сузуглеп чораан-дыр?

Чижээнден чугаалап корунерем?

в) Шагаанын санынга кандыг чуулдерни салыр-дыр?

VIII Шагаа байырлалында янзы-буру оюннарны ойнап, тывызыктажып, дурген чугаа узун-тынышка моорейлежип, кажыктап хондур удувас чуве дир.

Тема: Улустун аас чогаалы.

Сорулгазы: 1 Улустун аас чогаалынын янзы-буру хевирлеринин дугайында

ооренгенин быжыглаар.шын, тода, медерелдиг номчуурунга

чанчыктырып ооредир.

2. Уругларнын чугаа домаан, угаан- медерелин сайзырадыр.

3. дириг амытаннарга ынак болурунга, оларны кадагалап,

камгалаарынга кижизидер.

Дерилгези: улегер домактар, тывызыктар, оннуг чуруктар, схемалар.

Кичээлдин чорудуу

I Организастыг кезээ.

II Катаптаашкын.

Эрткен кичээлде бис улустун аас чогаалынын хевирлерин корген бис.

Улустун аас чогаалынга чулер хамааржырыл?

(Уругларнын докладтары)

Тоолдар.

1. Тоолдар кандыг хевир-биле эгелээр ийик колдуунда.

(шыяанам эртенгинин эртезинде, бурунгунун мурнунда; шыяанам бир-ле черге ашак-кадай чуртап чораан, шыяан ам бир-ле черге).

2. Тоолдар кандыг состер-биле доостурул?

(оюн оя, чигин чире чуртап чоруй барган-дыр оо, ол барды, мен келдим).

Улегер домактар:

1. Оюн: «Лабиринт»

2. Оюн: «уламчыла»

Эки кылган ажыл

Элеп читпес алдар.

Кежээнин мурнунда — хунду

Чалгаанын мурнунда – кочу.

Дылын-биле дыт ужурба

Аскын –биле аал ужурба.

Тывызыктар: Оюн: «Тывызыктажыылам».

Дээрбек караам

Дээроттур корду. (балык)

Физминутка.

III Кичээлдин темазын, сорулгазын дамчыдары.

Бо кичээлде устунде коргенивис аас чогаалдардан ангыда улустун аас чогаалынын оске хевири болур тоолчургу болгаш Тоогу чугааларынын дугайында коор бис.

Тоолчургу чугаалар болза улустун октаргай болгаш делегей дугайында.бурунгу бодалдарынга ундезилеттинген чечен чугаалары болур. Оларга херек кырында тоогуде болгаш барымдаалыг чуулдер барык-ла чок. Тоолчургу чугааларнын темазын оран-делегей болгаш октаргай дугайында, ан-мен болгаш мал-маган дугайында, тоогулуг болуушкуннар дугайында деп болуктеп турар.

Тоолчургу болгаш Тоогу чугаалар тускай будуш тургузуглуг хоореткен чогаадыглар болур.

Ынчангаш бис бохун чуу деп тоолчургу чугаа номчуурувусту «чажыт бижиктин « дузазы-биле тып алыр бис.

IVОюн: «Дугуйлар»

1.

Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *